1/6/2016 Belastingdienst mag voorschot tot vijf jaar herzien

De termijn waarbinnen de Belastingdienst de hoogte van toeslagen kan bijstellen in het nadeel van de aanvrager is voor alle toeslagen vastgesteld op vijf jaar na het berekeningsjaar. De Raad van State besloot dat woensdag nadat verschillende mensen een zaak hadden aangespannen over bijstelling van hun kinderopvangtoeslag.

Het gaat om gevallen waarbij achteraf bleek dat de verkregen voorschotten hoger waren uitgevallen dan de definitieve tegemoetkoming. De particulieren die de zaken aanspanden zijn van mening dat de Belastingdienst te laat kwam met het bericht over de bijstelling en daarom niet meer bevoegd was. Het gaat bijvoorbeeld om een geval waarbij de Belastingdienst in 2013 een in 2007 verkregen voorschot naar beneden bijstelde.

Berekeningsjaar

In de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) zijn geen uiterste termijnen opgenomen waarbinnen voorschotten kunnen worden herzien. Wel is bepaald in de Awir dat een definitief vastgestelde toeslag niet meer kan worden herzien als vijf jaar is verstreken na het berekeningsjaar.

De Raad van State is daarom van mening dat deze termijn doorkruist wordt als de Belastingdienst in deze zaken wordt toegestaan om tot een lagere toeslag te komen dan de uitgekeerde voorschotten. Bovendien kan niet van een aanvrager verlangd worden dat deze bepaalde afschriften en gegeven die noodzakelijk zijn voor controle “tot in de lengte van jaren” bewaren, aldus staatsraad advocaat-generaal Leen Keus.

bron: www.nrc.nl